Przejdź do treści
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
">

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego „sklep.passionautica.pl”

 

 

I.Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep.passionautica.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest PASSIONAUTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  Grzybowska 61A/2202 00-844 Warszawa

Numer KRS: 0000952542, Numer REGON: 521208757,  Numer NIP: 527-298-88-09.

 1. Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.sklep.passionautica.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie w każdej chwili.
 2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@passionautica.pl, telefonicznie pod numerem +48 606 689 453 oraz poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce Kontakt na stronie internetowej Sklepu.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Regulamin Sklepu Internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) – jest to niniejszy dokument, zawierający szczegółowe uregulowanie warunków i zasad korzystania ze Sklepu Internetowego;
  2. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”), jest to witryna internetowe pod adresem www.sklep.passionautica.pl
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie;
  4. Przedsiębiorca– Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego;
  5. Sprzedający –PASSIONAUTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grzybowska 61A/2202 00-844 Warszawa Numer KRS: 0000952542, Numer REGON: 521208757,  Numer NIP: 527-298-88-09.
  6. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta za pomocą formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedającego;
  7. Konto – przydzielona Klientowi przestrzeń, za pomocą której Klient może dokonywać Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
  8. Towar – towar oferowany w Sklepie Internetowym;
  9. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  10. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru oraz sposób dostawy i płatności;
  12. Umowa sprzedaży– zawarta w wyniku Zamówienia między Klientem a Sprzedającym, umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Umowy w ramach Sklepu zawierane są w języku polskim.
  13. Ustawa o prawach konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
  14. Użytkownik – każdy pojedynczy użytkownik sieci Internet, korzystający z Usług elektronicznych świadczonych w Sklepie internetowym;

 

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Klienta minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Firefox lub Chrome w aktualnych wersjach);
  2. posiadanie dostępu do skrzynki poczty elektronicznej (e-mail);
  3. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz Javascript;
 2. Klient, podczas korzystania ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  2. użycia określonego oprogramowania lub urządzeń;
  3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 3. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedającego, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 

III. Usługi

 1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient jest uprawniony do korzystania z bezpłatnych Usług oferowanych przez Sprzedającego, polegających na:
  1. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym.
  2. prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym.
  3. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie.
  4. świadczeniu usługi Newsletter.
  5. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą.
  6. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach w Sklepie.
 2. Wskazane w ust. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedającego 7 dni w tygodniu, 24h/dobę, z zastrzeżeniem awarii systemu informatycznego lub/i serwera, na którym zamieszczony będzie Sklep internetowy, które nie są wynikiem celowego działania Sprzedającego.
 3. Umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym, której przedmiotem jest świadczenie usług polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie, zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta oświadczenia o usunięciu Konta.
 4. Umowa o świadczenie usługi polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 5. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z bazy danych e-mail lub usunięcia danych Klienta za pomocą linku.
 6. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedający po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych w trybie natychmiastowym.
 7. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z zakładek lub stron Sklepu. Warunkiem ukończenia Rejestracji jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe
  i potwierdzenie ukończenia Rejestracji poprzez link wysłany na adres poczty e-mail wskazany przez Klienta.
 8. Klient jest uprawniony periodycznego otrzymywania od Sprzedającego informacji handlowych w formie wiadomości e-mail przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej (e-mail) lub/i aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedającego wyłącznie do Klienta, który dokonał subskrypcji.
 9. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 10. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
 11. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.
 12. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 13. Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
 14. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 15. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 16. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez telefon jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i linii telefonicznej.
 4. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, a Zamówienia składane przez telefon lub pocztę elektroniczną mogą być składane w Dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
 5. Złożenie Zamówienia przez Klienta może nastąpić poprzez:
  1. wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu,
  2. wykorzystanie danych osobowych Klienta uzyskanych w wyniku uprzedniej rejestracji w Sklepie (zakup za pomocą Konta Klienta),
  3. złożenie Zamówienia telefonicznie wykorzystując do tego numer telefonu podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu; id towaru, nazwę Towaru, jego ilość, formę dostawy i sposób płatności,
  4. złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu; id towaru nazwę Towaru i jego ilość, formę dostawy i sposób płatności.
 6. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 7. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia, rodzaj i ilość wybranych towarów;
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Klienta
  8. danych do faktury
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z „Pouczeniem o odstąpieniu od umowy”, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 11. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia (wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 12. Następnie Sprzedający przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji zamówienia (zmiana statusu zamówienia z „oczekujące” na „realizowane”), które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 11 powyżej.
 13. Klienci składający Zamówienia w Sklepie przez telefon lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej w celu złożenia Zamówienia powinni:
  1. podać telefonicznie lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy kod Towaru, nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,
  2. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,
  3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres e-mail oraz nr telefonu;
 14. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, w przypadku Zamówienia drogą telefoniczną, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia i dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności lub w poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej. W przypadku Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, Sprzedający każdorazowo po złożeniu Zamówienia telefonicznego lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. opisu przedmiotu Zamówienia, rodzaju i ilości wybranych towarów
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
  4. wybranej metody i terminu płatności,
  5. wybranego sposobu dostawy,
  6. czasu dostawy,
  7. danych kontaktowych Klienta
  8. danych do faktury
  9. Regulaminu
  10. pouczenia o prawie odstąpienia od umowy wraz z jego wzorem.
 15. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od umowy.
 16. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenie zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury i/lub paragonu.
 17. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 18. W przypadku Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą, Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia. Z tego tytułu Przedsiębiorcy nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedawcy.
 19. Z chwilą wydania Produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży przewoźnikowi, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 20. Przedsiębiorca po otrzymaniu Produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Produktów, należy sporządzić w obecności przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Produktów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego przewoźnika.
 21. Sprzedający, w ramach umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą, nie ponosi odpowiedzialności za działania przewoźnika. Sprzedający nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 22. Sprzedający dostarcza to każdego sprzedawanego produktu instrukcję obsługi w języku angielskim.
 23. W stosunku do Przedsiębiorców odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady określonej w określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego zostaje wyłączona.

 

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Uni Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta jako adres do doręczeń, w trakcie składania Zamówienia
 2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
  1. Kurier DHL
  2. Kurier InPost
  3. Paczkomat InPost
  4. Dostawa indywidualna – organizowana przez PASSIONAUTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na podstawie odległości miejsca dostawy od sklepu internetowego z wykorzystaniem Google APIs.
  5. Odbiór osobisty pod adresem Grzybowska 61A/2202 00-844 Warszawa
  6. Wysyłka zagraniczna (duży gabaryt) – ustalana poprzez metodę “Zapytaj o wycenę wysyłki dla Twojego regionu – +48 606 689 453”.  Cena widoczna na stronie koszyka, zamówienia oraz stronie podsumowania zamówienia dotyczy wyłącznie kosztu zakupu produktu, cena dostawy jest ustalana indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail i rozliczana na odrębnej fakturze.
 3. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie 1-3dni robocze od zawarcia umowy.
 5. Sprzedający odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.
 6. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan i zawartość przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, bądź zawartość przesyłki jest uszkodzona nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody.

 

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny wszystkich towarów w Sklepie internetowym są cenami netto. Podatek 23% VAT jest doliczany na stronie kasy oraz zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
 • Przelewem tradycyjnym – na rachunek bankowy wskazany po wyborze metody płatności Przelew tradycyjny. Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku Sprzedawcy;
 • Przelewem online (PayU) – szybka forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495
 • Kartą płatniczą – operatorem kart płatniczych jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 779-23-08-495

 

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami) Klient będący konsumentem lub będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 38a ww. ustawy o prawach konsumenta – który zawarł umowę na odległość może w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania Produktu odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Sprzedającego, listem poleconym, przed upływem terminu.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy udostępnionego przez Sprzedającego wraz z informacją dołączoną do faktury lub/i paragonu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
  1. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  5. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres do Sprzedającego.
 6. Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.
 7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny w przypadku:
 • używania przedmiotu niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym przez producenta,
 • kwota zwrotu używanego przedmiotu  zostanie obniżona o -30%,
 • W przypadku niedostarczenia opakowania kwota zwrotu zozstanie obniżona o -10%,
 1. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedający zgodził się je ponieść.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Sprzedający odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail: sklep@passionautica.pl
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres „PASSIONAUTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grzybowska 61A/2202 00-844 Warszawa.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedający wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 6. W przypadku reklamacji towarów będących produktami mechanicznymi lub/i elektronicznymi Towar jest wysyłany przez Sklep bezpośrednio do producenta lub Klient jest informowany o konieczności wysyłki Towaru bezpośrednio do producenta, co może wydłużyć czas oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji. Klient będzie każdorazowo informowany o informacji otrzymanej przez Sklep od producenta.

 

IV. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług elektronicznych oferowanych przez Sprzedającego. Reklamacje można zgłaszać w drodze korespondencji elektronicznej na adres e-mail: sklep@passionautica.pl
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedający wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 4. Odpowiedź na złożoną reklamację zostanie przesłana w formie korespondencji elektronicznej, na adres e-mail Klienta, podany w treści reklamacji.

 

X. Polityka prywatności

 1. Sprzedający może zbierać informacje i dane podane przez Użytkowników oraz Klientów dobrowolnie, w tym:
  1. wprowadzone w formularzach (Zamówienia, kontaktowym czy Rejestracji Konta w Sklepie internetowym),
  2. dane zapisywane na urządzeniach końcowych (pliki cookies).
 2. Sprzedający może także zapisywać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych czy też w celach bezpieczeństwa.
 3. Dane osobowe zbierane przez Sprzedającego są przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Zamówienia Klienta, świadczenia Usług elektronicznych czy archiwizacji oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników oraz informacji i danych mu przekazanych. W tym celu stosuje wymagane prawem  środki techniczne, w tym o charakterze fizycznych, programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych.
 6. Każdy Użytkownik i Klient Sklepu internetowego powierzający dane ma prawo do dostępu do nich, ich poprawiania. Każdy Użytkownik ma również prawo zwrócić się do Sprzedawcy z żądaniem ich usunięcia.
 7. Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów i Użytkowników podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy Zamówienia, realizację płatności.
 8. Sprzedający powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów:
 • Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa; wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132567365; REGON: 140220084 (dalej: Administrator, Grupa Usług Furgonetka lub Usługodawca) – przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu i adres;
 • PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186 – Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, numer telefonu i adres, numer zamówienia;

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie Spory powstałe pomiędzy Sprzedającym a Klientem, będącym konsumentem w rozumieniu art. 22c., zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądów właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Spory pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 2. Klient będący konsumentem ma możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mi. korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne powszechnie obowiązujące przepisu prawa.
 4. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Sprzedający poinformuje Klienta posiadającego Konto w Sklepie o nowej treści Regulaminu oraz udostępni go w tej samej formie na stronie internetowej Sklepu. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. W przypadku dokonywania kolejnych Zamówień po zmianie i wejściu w życie Regulaminu Klient obowiązany jest zapoznać się z nową treścią Regulaminu i zaakceptować ponownie zmieniony Regulamin. Brak zaakceptowania Regulaminu skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

XII. Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług (informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami) w  terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować: PASSIONAUTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Grzybowska 61A/2202 00-844 Warszawa Numer KRS: 0000952542, Numer REGON: 521208757,  Numer NIP: 527-298-88-09 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konto zostaje usunięte wraz ze wszystkimi podanymi przez Państwo danymi i nie będzie możliwe korzystanie z usług świadczonych w ramach Konta.

My wishlist

Product name Unit price Stock status
No products added to the wishlist

Specyfikacja produktu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
">